Stanovy

I. Název a sídlo
Název: Atletický klub AK Tišnov, z.s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: Alšova 976, 66601 Tišnov

II. Statut spolku

 • Spolek je dobrovolný a nezávislý svazek sdružující členy na základě společného zájmu, provozující tělovýchovu, sport, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.
 • Spolek je právnickou osobou.

III. Účel spolku

 • Posláním spolku je zabezpečovat rozvoj sportu na území ČR, členům v něm působícím vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich sportovní růst.
 • Cílem spolku je zúčastňovat se sportovních soutěží, zejména atletických, na území ČR i v zahraničí.
 • Obsahem činnosti spolku je zejména:
 • respektovat pokyny Českého atletického svazu (dále jen ČAS), aktivně se podílet na vzájemné všestranné spolupráci (pokud je spolek členem ČAS),
 • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností,
 • organizovat sportovní soutěže nebo se na jejich organizaci podílet,
 • hájit své zájmy uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány města, s ostatními organizacemi i jednotlivci,
 • sledovat sportovní výkonnost a vystupování svých členů, vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti sportu.

IV. Členství

 • Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let s místem trvalého pobytu ve městě Tišnov. Členská schůze však může na návrh výboru spolku, podmínku místa trvalého pobytu prominout a umožnit tak členství i osobám bydlícím jinde, to však pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. Za takové důvody je možné považovat zejména:
 • rodiště ve městě Tišnov;
 • dlouhodobou a výraznou činnost ku prospěchu sportu v Tišnově.
 • Členy přijímá na základě písemné přihlášky výbor spolku nadpoloviční většinou přítomných členů. Členství vzniká dnem přijetí člena. Členství ve spolku zaniká:
 • dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku,
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
 • zánikem spolku.
 • Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Člen může být vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy spolku. Členské příspěvky jsou určovány rozhodnutím členské schůze pro dané období.
 • Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 • Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností z oblasti sportu, kteří souhlasí s cíli spolku a tyto cíle podporují. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena spolku.

V. Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:

 • podílet se na činnosti spolku,
 • volit členy orgánů spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • obracet se na orgány spolku s podněty,
 • být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství v spolku.

2. Člen má povinnost zejména:

 • dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení členské schůze nebo výboru spolku a jejich operativních rozhodnutí,
 • aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

VI. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:

 • členská schůze;
 • výbor;
 • předseda;
 • kontrolní komise.

VII. Členská schůze

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové spolku s hlasem rozhodujícím, popřípadě přizvaní hosté s hlasem poradním.
 • Členskou schůzi svolává alespoň jednou za rok výbor spolku. Pozvánku na členskou schůzi s uvedením programu jednání rozesílá výbor členům poštou nebo e-mailem alespoň 10 dnů před jejím konáním. Mimořádnou členskou schůzi je povinen svolat výbor spolku, jestliže o její svolání požádá minimálně jedna třetina členů spolku s udáním předmětu jednání nebo ji svolá výbor spolku či předseda spolku na základě vlastního rozhodnutí.
 • Členská schůze:
 • schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky,
 • schvaluje rámcový plán činnosti spolku, programové zásady a jeho hospodaření,
 • kontroluje činnost výboru spolku,
 • volí a odvolává výbor spolku, včetně předsedy a místopředsedy výboru,
 • schvaluje jednací řád a volební řád členské schůze,
 • stanovuje členské příspěvky,
 • usnáší se o zániku spolku,
 • vykonává všechny pravomoci, které náležejí členské schůzi.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň polovina všech členů spolku.
 • Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů spolku mají stejnou váhu, každý člen hlasuje osobně.
 • Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů spolku.
 • Zápis z jednání členské schůze vyhotovuje člen pověřený funkcí zapisovatele, jeho správnost ověří člen pověřený funkcí ověřovatele. Zapisovatele a ověřovatele zápisu určí členská schůze.
 • Zápis z jednání členské schůze spolku bude vždy do 10 dnů ode dne konání zveřejněn na webových stránkách spolku.
 • Jednání členské schůze řídí předseda spolku, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jiný pověřený člen spolku.
 • Předsedající má právo stanovit maximální délku jednotlivých diskusních příspěvků, uděluje a případně odebírá slovo diskutujícím, a to zejména v těchto případech:
 • diskusní příspěvek není k tématu, případně se od něj odchyluje,
 • diskusní příspěvek překročil vymezený čas.

VIII. Výbor spolku

 • Výbor je výkonným orgánem spolku, je volen členskou schůzí. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 • Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 • Výbor má nejméně 2 členy.
 • Členové výboru mohou být voleni opakovaně.
 • Funkční období členů výboru je čtyřleté. Členská schůze může kdykoli během funkčního období odvolat buď celý výbor, nebo kteréhokoli člena výboru.
 • Členství ve výboru zaniká:
 • skončením funkčního období,
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
 • dnem doručení písemného oznámení o vzdání se funkce ve výboru,
 • odvoláním členskou schůzí.
 • Výbor zejména:
 • koordinuje činnost spolku,
 • přijímá a třídí podněty členů a rozhoduje o jejich dalším zpracování,
 • svolává členskou schůzi,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
 • vede seznam členů spolku,
 • přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikuje v rámci spolku,
 • dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr,
 • přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení,
 • rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 • rozhoduje o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
 • schvaluje interní organizační normy spolku.
 • Výbor svolává předseda nebo jeho zástupce podle potřeby. V případě nutné mimořádné události svolává výbor kterýkoliv člen výboru.
 • Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 • Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Zápis ze schůze výboru podepisuje předseda a jeden jeho člen.

IX. Předseda

 • Předseda je statutárním orgánem spolku.
 • Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zejména zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.
 • Předseda je odpovědný za dělbu práce mezi členy výboru a plynulý chod spolku.
 • Předseda připravuje podklady pro jednání výboru.
 • V případě jeho nepřítomnosti a v rozsahu, jakož i za podmínek, které upraví vnitřní organizační předpis, popř. písemné pověření, jedná jménem spolku místopředseda. Ve výjimečných případech je možné přenést oprávnění jednat za spolek na základě písemného pověření na kteréhokoliv člena spolku. Toto pověření musí být vždy potvrzeno předsedou a místopředsedou spolku a musí být vždy ke konkrétnímu účelu. Zároveň musí být časově omezené.
 • Předsedu volí členská schůze. Funkční období předsedy je čtyřleté.

X. Kontrolní komise

 • Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi. Funkční období kontrolní komise je dvouleté.
 • Kontrolní komise má nejméně 3 členy. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí.
 • Členství v kontrolní komisi zaniká:
 • skončením funkčního období,
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
 • dnem doručení písemného oznámení o vzdání se funkce,
 • odvoláním členskou schůzí.
 • Kontrolní komise kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze, vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
 • Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

XI. Zásady hospodaření

 1. Spolek je způsobilý nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením spolku a v souladu s jeho posláním a cíli.
 2. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem a v souladu s obecně závaznými předpisy.
 3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
 4. Za evidenci o hospodaření, jakož i za plnění povinností evidenčních, výkaznických, daňových a účetních odpovídá předseda spolku.
 • Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
 • Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 • Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 • Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů spolku.
 • Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku.
 1. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují (podpisové právo mají) předseda a dále na základě a v rozsahu vnitřního organizačního předpisu, popřípadě dle písemného pověření místopředseda spolku.
 2. Zdroje potřebné k naplnění účelu spolku a k jeho rozvoji tvoří zejména:
 • členské příspěvky,
 • dobrovolné příspěvky členů a příznivců spolku,
 • příjmy z vlastních akcí spolku a přípustné hospodářské činnosti,
 • dotace a sponzorské dary.

XII. Zánik a likvidace spolku

 • Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 • Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
 • Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
 • Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 
XIII. Závěrečná ustanovení

 • Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 27. 11. 2015.
 • Znění těchto stanov je účinné od 27. 11. 2015.